Säännöt – SKY ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys, lyhenteenä SKY ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia liikuntaja hyvinvointipalveluyrittäjyyden elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä toimimalla edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä sekä edustaa asiantuntijana jäseninään olevia alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais- ja mediayhteyksissä. Lisäksi yhdistys luo yleisiä edellytyksiä jäsenyritysten tulokselliselle elinkeinotoiminnalle sekä edistää alan korkean ammatillisen tason saavuttamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm.
– tekee viranomaisille esityksiä uudistusten aikaansaamiseksi toimialalla
– valvoo hyvien liiketapojen noudattamista
– tarjoaa jäsenilleen monipuolista tiedotus-, ja julkaisuneuvontaa sekä koulutusta toimialan liiketoiminnan kehittämisessä
– harjoittaa kotimaista ja ulkomaista yhteistyötä alan asioissa
– järjestää jäsenistölle keskustelu-, verkostoitumis- ja kehittämistilaisuuksia
– tekee alaa tunnetuksi ja vaikuttaa toimialan myönteisen julkisuuskuvaan ylläpitämiseen
– kerää tutkimus- ja tilastoaineistoa sekä ylläpitää toimialan ammattilaisten hakemistoja
– edistää alan toimijoiden yhteistyötä
– toteuttaa kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja kampanjoita
– edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimialalla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen liikunta- ja hyvinvointialalla toimiva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla myös tukijäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Tukijäsenet ovat henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kyseisen vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuiset jäsenmaksut päättää vuosikokous varsinaisille ja tukijäsenille erikseen. Jäsenmaksut perustuvat kuuteen liikevaihtoluokkaan, joiden euromääräiset rajat vuosikokous päättää.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet ovat kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, toimitus- tai toiminnanjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden jollekin yhdistyksen toimihenkilölle.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä. Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jäsenellä on liikevaihtoluokkien mukainen äänimäärä, halvimmassa luokassa yksi ääni, toisessa kaksi ääntä, kolmannessa 3 ääntä, neljännessä 5 ääntä, viidennessä 6 ääntä ja kuudennessa 8 ääntä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 14 vrk ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

11. Varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 6 viikkoa ennen varsinaista kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia