Skip to main content

Mikä sinua liikuttaa? Aktiivisen ikääntymisen -hanke

Suomi harmaantuu vauhdilla
Elinajan odote kasvaa joka vuosi kolmella kuukaudella ja yli 65 -vuotiaitten määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Kaikista Euroopan maista Suomi harmaantuu nopeimmin ja vuonna 2020 olemme Euroopan vanhin kansa!

Kestämättömät kustannukset

Väestörakenteen voimakas muutos luo valtavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveyskuluihin. Suomalaisten liikkumattomuudesta aiheutuu tällä hetkellä 1-2 Mrd € vuosittainen kustannus. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat yli 4000 Milj.€ vuodessa.

Aktiivista ikääntymistä tukeva “Mikä sinua liikuttaa?”-kampanjan tavoitteena on kannustaa ja motivoida 50+ ikäryhmää liikkumaan. Kyse on terveyskunnosta ja sen ylläpitoon tähtäävästä liikunnallisesti aktiivisesta elämäntavasta. Tavoitteena on luoda ikääntyville mahdollisuuksia parantaa kuntoaan työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja samalla tuoda säästöjä SOTE –kuluihin.

Kysymys kuuluukin “Miten poistaa esteet ja saada 50+-vuotiaat liikkeelle?”

Tilastollisesti vain 11 % naisista ja 10 % miehistä (55-65 v.) harrastaa sännöllisesti liikuntaa. Liikunnan puute on yksi merkittävistä syistä ikääntyneiden ikäryhmässä ilmeneville sydän- ja verisuonitaudeille sekä todennäköinen seuraus myös psyykkisille sairauksille.

Ketä kiinnostaisi yli viisikymppisten hyvinvointi?

Yli viisikymppisten kasvava joukko on usein unohdettu tai sivuutettu liikunta- hyvinvointimarkkinoilla. Kampanjan avulla kannustamme alan toimijoita löytämään tämän potentiaalisen asiakaskunnan. Yhdessä kuntokeskusyrittäjien, hyvinvointiteknologiayritysten edustajien ja terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa kampanjan aikana tuotetaan kohdennettuja harjoitusohjelmia, luodaan matalan kynnyksen kuntoilumahdollisuuksia harjoitukseen soveltuvilla tiloilla ja sopivalla tuella.

Mikä SINUA liikuttaisi?

Kampanjan aikana kartoitetaan ikääntyvien kiinnostusta ja motivaatiota fyysiseen aktiivisuuteen ja sen perusteella kehitetään konkreettisia uusia toimintatapoja, luodaan joustavia palveluketjuja ja esitellään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tälle ikäryhmälle. Näillä uusilla keinoilla halutaan jatkossa motivoida ikääntyvä kansanosaa fyysiseen aktiivisuuteen ja tuomaan liikkuminen luontevaksi osaksi ihmisen koko elämänkaarta.

Eikö vieläkään liikuta?

Ei, vaikka runsaan viiden vuoden kuluttua olisit osa Euroopan harmaahapsisinta kansaa. Liikunta ja lihaskunnon ylläpito on paras keino pitää ryhti ylväänä. Silti vain pieni osa meistä liikkuu aktiivisesti. Kaivelemme tekosyylaareja, jotta välttyisimme haastamasta itseämme. Hikoile kuitenkin hetki hyvinvointisi eteen. Yksikin hyvä syy riittää muutokseen!

”Mikä sinua liikuttaa” on Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n aktiivisen ikääntymisen hanke, joka on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämishankkeista.

Kansallinen hanke on myös osa Europpalaista PAHA-hankentta (Promoting physical activity and health in ageing), jossa Suomen kunto-ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on Suomen edustaja. Muut mukaan valitut maat ovat Tanska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia.

www.mikasinualiikuttaa.fi

www.facebook.com/mikasinualiikuttaa

#mikäsinualiikuttaa

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, SKY ry
Puh. 040 515 4449, toimisto@sky-ry.fi