Pysyt ajan tasalla liikunta-alaa koskevasta päätöksenteosta ja poliittisesta
toimintaympäristöstä Suomessa.

Suomen poliittisessa kentässä tapahtuu todella paljon liikunta-alaa suoraan ja
välillisesti koskettavia uudistuksia ja muutoksia. Mainittakoon esimerkiksi
arvonlisäverokeskustelu, soteuudistus, Suomi liikkeelle-hanke ja
yhdenvertaisuusteemat. Yrityksille on elintärkeää ylläpitää ja muodostaa
kokonaiskäsitystä tästä kaikesta, koska on aina parempi ennakoida harkiten kuin
reagoida kiireessä.

Saat näkökulmaa, vertaistukea ja verkoston apua yrittäjyyden haasteissa.
Moni yrittäjä on todella yksin. Tarvitsemme toisiamme saadaksemme asioihin perspektiiviä,
tukeaksemme toisiamme, saadaksemme uusia ajatuksia ja ideoita ja voimaantuaksemme.

Olet mukana luomassa vaikuttavampaa toimialajärjestöä, jolla on sananvaltaa ja
jonka lausunnoilla on painoarvoa.

Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Yksi
suurimmista haasteistamme Suomessa on, ettei toimialamme yhteiskunnallista
merkitystä tunnisteta eikä tunnusteta. On yhä monta työryhmä ja lautakuntaa, joille
emme ole olemassa, tai joiden käsitys meistä on 90-luvulta. Yksi SKY:n keskeisistä
tavoitteista on, että yksityiset liikunta-alan yritykset otetaan mukaan ratkaisemaan
kansallisen tason haasteita osana terveydenedistämisen ja toimintakyvyn ylläpidon
verkostoa – että olemassaolevaa osaamista ja fasiliteetteja hyödynnettäisiin.

Siirryt konkreettisesti eristäytyneestä ajattelusta yhteisöön, jonka intressit ovat
yhtäläiset.

Liikunta-alan yritykset muodostavat todella suuren ekosysteemin, johon kuuluu
tavarantoimittajia, laitevalmistajia, liikuntakeskuksia, valmentajia ja ohjaajia. Tässä
monisyisessä verkostossa on valtava valjastamaton voimavara. Tulemalla yhteen
saavutamme yhteiset tavoitteemme. Me kaikki haluamme nähdä liikunta-alan
kukoistavan, eikö vain?